راه های ارتباطی ديگر با دانشگاه در ادامه صفحه

**توجه** لطفاً پس از تمکيل فرم دکمه ثبت و ادامه و سپس دکمه شروع فرآيند را کليک نمائيد و کد رهگيری اعلام شده را جهت پيگيري پيام خود يادداشت نمائيد

تلفن

your-alt (031)35354001-14نمابر

your-alt (031)35354060پست الکترونيک

your-alt Info@khuisf.ac.ir

شبکه های اجتماعی

your-alt your-alt your-alt your-alt your-alt your-alt